Osnove visokošolske didaktike

Učenje za poučevanje & poučevanje za učenje

Nova knjiga dr. Slavka Cvetka je prvo celovito in tematsko zaokroženo delo o ‘znanosti in umetnosti’ visokošolskega poučevanja, namenjeno didaktičnemu usposabljanju ter profesionalnemu razvoju akademskega osebja slovenskih univerz in visokošolskih ustanov.

Namen knjige je dvojen: biti resurs (vir in sredstvo) za učenje poučevanja ter služiti kot orodjarna, zaloga v praksi preverjenih poučevalnih strategij in tehnik, iz katere bodo lahko učitelji izbirali svojim poučevalnim kontekstom in situacijam ustrezna orodja za poučevanje.

Knjiga naslavlja vse ključne razsežnosti visokošolskega poučevanja in učenja: študente in učitelje kot ključne udeležence v poučevalno-učnem procesu (KDO), kurikulum kot ‘stvarno substanco’ tega procesa (KAJ), poučevalne strategije in veščine kot načine in oblike udejanjanja poučevalno-učnih ciljev in izidov (KAKO), vse to pa podprto s spoznanji sodobne visokošolske didaktike ter izkušnjami naprednih pedagoških praks (ZAKAJ). Prav po slednjem se knjiga najbolj razlikuje od klasičnih didaktičnih priročnikov, ki učiteljem povedo, kje in kako naj »kopljejo«, ne pa tudi zakaj.

Knjiga je namenjena najširšemu krogu akademske javnosti, tako učiteljem začetnikom in bodočim učiteljem, da bodo lahko svoje poučevanje postavili na trden didaktični teren, kot učiteljem s krajšo ali daljšo pedagoško kilometrino, da bi jim služila kot vir sodobnih spoznanj o visokošolskem poučevanju in učenju ter kot pripomoček pri izboljševanju svojih pedagoških praks. S svojo zasnovo, izborom in organizacijo vsebin ter široko paleto učnih aktivnosti in vaj za utrjevanje znanja je knjiga učinkovito gradivo za samostojno učenje.

Knjiga obsega 386 strani besedila, organiziranega v 16 poglavij.  Seznam virov vsebuje 479 enot, na koncu knjige je slovarček strokovnih izrazov.

Oris vsebine poglavij

 1. Visokošolsko izobraževanje danes (premik od poučevanja k učenju, na študenta osredinjeno poučevanje in učenje idr.)
 2. Visokošolska didaktika – oris področja (visokošolsko poučevanje kot znanost, umetnost in veščina)
 3. Študenti in učenje (dejavniki, ki vplivajo na učenje, aktivno učenje in angažiranost študentov, spoznanja znanosti učenja idr.)
 4. Učitelji in poučevanje (učitelj kot oseba, učiteljevo znanje, učiteljeva didaktična kompetentnost, učiteljevo vedênje idr.)
 5. Kurikulum in oblikovanje kurikuluma (določanje učnih izidov, izbiranje poučevalnih strategij in metod ocenjevanja, konstruktivno poravnani kurikulum, oblikovanje učnega načrta predmeta idr.)
 6. Visokošolsko predavanje (slabosti in prednosti, oblike in načini, načrtovanje in izvedba idr.)
 7. Poučevalne strategije in veščine (razlaga, uporaba vprašanj, diskusij, demonstracij, testov, analogij, zgodb, humorja, scenarijev, videa, ‘obrnjene učilnice’ idr.)
 8. Seminar in diskusija v skupini (načrtovanje, priprava, vodenje idr.)
 9. Poučevanje praktičnih in kliničnih znanj in veščin (modeliranje, kognitivno vajeništvo, objektivni strukturirani klinični izpiti, uporaba učnih dnevnikov idr.)
 10. Samousmerjeno in samoregulirano učenje (značilnosti, vrste, strategije in tehnike idr.)
 11. Preverjanje in ocenjevanje (nameni, vrste, strategije in tehnike, ocenjevanje praktičnih in kliničnih znanj, avtentično ocenjevanje, samoocenjevanje, vrstniško ocenjevanje, povratno informiranje idr.)
 12. Vrednotenje in profesionalni razvoj (samovrednotenje, zunanje vrednotenje, vrstniško vrednotenje, ekspertno vrednotenje idr.)
 13. Poučevanje in raziskovanje (vez med poučevanjem in raziskovanjem, na raziskovanju temelječe poučevanje, ‘učeno’ poučevanje idr.)
 14. Reflektivno poučevanje (reflektivno razmišljanje, reflektivni proces, reflektivna praksa, poučevanje za reflektivno prakso idr.)
 15. Poučevanje v digitalni dobi (vloga tehnologije, spletno učenje idr.)
 16. Poučevanje v dobi negotovosti in kompleksnosti (visokošolska učilnica kot kompleksni sistem, poučevanje na ‘robu kaosa’ idr.                     

Izdal: Akadem, izobraževalni razvoj in storitve
ISBN 978-961-07-0790-5
Cena: 39 EUR

Iz predgovora ddr. Barice Marentič Požarnik

»Pri prebiranju me je kljub poznavanju avtorja in področja prijetno presenetil pristop k pisanju, in sicer v trojnem smislu. Gre najprej za edinstveno kombinacijo znanstvene temeljitosti, sistematičnosti in širine razgledanosti avtorja, tudi med idejami v mednarodnem prostoru, nato za privlačnost pisanja z vpletanjem primerov, anekdot in lastnih mnenj ter izkušenj in nenazadnje za sam način aktiviranja in motiviranja bralca. Bralca – visokošolskega učitelja takoj vključi v aktivno branje in učenje, podobno kot naj bi ravnal vsak dober učitelj ali tudi uspešen študent. Ob posameznih temah bralca spodbudi, da najprej opravi uvodni razmislek, aktivira predznanje in izkušnje ter si zastavi vprašanja. Nato je pozivov k razmisleku na »strateških« mestih še več, v poglavja pa so uvrščene tudi praktične vaje, primeri za delo s študenti, vprašalniki za samopreverjanje in še kaj.«

— ddr. Barica Marentič Požarnik, zasl. prof. Univerze v Ljubljani

Naročila

Za naročilo knjige uporabite spletni obrazec ali si natisnite naročilnico v PDF obliki in jo pošljite na naš naslov po pošti ali kot pripeto prilogo na e-naslov info@akadem.si

Naročilnica

Za pošiljanje po pošti zaračunavamo poštnino po veljavnem ceniku Pošte Slovenije. Za naročila v vrednosti nad 50,00 EUR ne zaračunavamo poštnine.
V skladu z 1. odstavkom 94.člena ZDDV-1 nismo zavezanci za DDV, zato ga ne obračunavamo. Naročilnica nepreklicno zavezuje naročnika in založnika, da izpolnita svoje obveznosti!